من در نظرات دست می برم » اسم من علیرضا پارسای یا یک ی است

علیرضا پارسای

اگر اسم من را اشتباه تایپ کنید شکایتتان را به این آقا پلیسه می برم

Share
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.