کلاغ های چتم، ساکنان زمستانی » کلاغ های شهر چتم انتاریو

کلاغ هایی که هر سال پاییز به شهر چتم انتاریو مهاجرت می کنند

نمایی از کلاغ های مهاجر به چتم انتاریو. این کلاغ ها هر پاییز به شهر چتم مهاجرت می کنند و بعد از چند ماه اقامت غیبشان می زند. مزاحمت های فراوانی از سوی این کلاغ ها برای ساکنین فراهم می شود ولی به هر حال بخشی از زندگی در این شهر هستند.

Share
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.