آتش نهفته در ساختمان های چوبی » آتشسوزی سالن سوگواری

در شهر چتم انتاریو یک سالن سوگواری به آتش کشیده شده است. تصویر نمای پشت ساختمان را نشان می دهد

Share
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.