دریاچه یخ زده دریاچه خروشان


در این گزارش تصویری، دریاچه اری Lake Erie یکی از پنج دریاچه عظیم آب شیرین جهان Great Lakes دیده می شود. تصاویر را هفته پیش گرفته ایم. امیدوارم لذت ببرید.

نمایی از بخش یخ زده دریاچهنمایی از بخش یخ زده دریاچه اری

علیرضا پارساینگارنده “علیرضا پارسای” بر لبه یخ های دریاچه اری

جوانی در حال یخ بازیجوانی پر دل و جرأت – شاید هم کم عقل – با آستین کوتاه و در سرمای ۶ درجه زیر صفر در حال یخ بازی!

علیرضا پارسای برروی یخنگارنده، این بار در میانه دریاچه و برروی سطح یخ زده آن

سطح یخ زده دریاچه اریسطح یخ زده دریاچه اری. برروی یخ آثار اسکیت پیداست. اگر دقت کنید شاید بتوانید کف دریاچه را ببینید.

ورزش برروی دریاچه ارینقاطی که در دوردست می بینید وسایل ماهیگیرانی است که در حال ماهیگیری هستند و پشت جعبه هایی آبی رنگ پنهان شده اند

ورزش برروی دریاچه یخ زده اریورزشکاری در حال Kitesurfing برروی سطح یخ زده دریاچه

خروشان و پر برفبخش یخ نزده دریاچه اری، خروشان در پس یخ و برف

علیرضا پارسای

نوشته های دیگر:

دنباله

انجام کلیه خدمات مهاجرت

سلب مسؤولیت و کپی رایت

ثبت نام در خبرنامه وب سایت

نصب رایگان تولبار “مهاجران کانادا”


Share

, , , , , ,

Comments are closed.