Posts Tagged آب و هوا

بهار کاذب!

دو روز پیش تصویری از پشت پنجره شرکت برایتان منتشر کردم که از باران و آمدن بهار خبر می داد. خوب، باران دو روز بارید و هوا هم بهاری بود – البته با استانداردهای اینجا – ولی ناگهان دیشب باران متوقف شد و جایش را به برفی سنگین داد. در منطقه ما نزدیک ۲۰ سانتی […]

, , , , , , , , , ,

No Comments

اولین طوفان زمستانی

بالاخره اولین طوفان زمستانی  Snow Storm همزمان با بسیاری از نقاط کانادا به سراغ منطقه جنوب غرب انتاریو آمد. دیروز سرعت باد در مقاطعی به بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت می رسید در حالی که برف هم به زمین می بارید. ترکیب برف و باد ترکیبی بود که هم رانندگی را خطرناک می کرد […]

, , , , , , , , , ,

No Comments