Posts Tagged آزمون انگلیسی

IELTS نمره آیلتس قبل از ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸

نظر به آنکه تا امروز چند تن از خوانندگان محترم درباره نمره بندی آیلتس در دوره های قبل سوال کرده اند در زیر مسأله را تشریح می کنم. افسران مهاجرت نمره بندی آیلتس شما را به دو صورت در نظر می گیرند. از ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ به بعد اگر پرونده شما از ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ […]

, , , , , , , ,

No Comments