Posts Tagged آمارهای مربوط به کانادا

کانادا یکی از سالم ترین کشورها

سازمان “شفافیت بین الملل” Transparency International در گزارش سال ۲۰۰۹ خود با عنوان “شاخص شناخت فساد” Corruption Perception Index یکصد و هشتاد کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است. برای انجام این بررسی ها در مجموع تا تعداد ۱۳ نظرسنجی Survey مستقل مورد استفاده قرار گرفته شده است (در مورد بیشتر کشورها بین ۶ […]

, ,

No Comments