Posts Tagged آموزش تفریحی

استادان سخنوری Toastmasters

در کانادا مرسوم است و حتما در فیلم ها هم دیده اید که هنگام عروسی یا برخی مراسم دیگر فردی در وصف عروس، داماد، صاحب مجلس، یا آدمی مهم که در مجلس حضور دارد و امثال آن چند دقیقه ای صحبت می کند و بعد همگی به سلامتی فرد مخاطب می نوشند. به این عمل […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments