Posts Tagged اسم کوچک

چی صدایم کن

با عرض سلام در شهر ما مثل همه جای کانادا  افراد را به اسم کوچک صدا میکنند. اوایل برای من سخت بود که آدمی ندیده نشناخته را برای بار اول به اسم کوچک صدا کنم، چون هنوز بعد از سالیان دراز که از زمان دارالفنون رفتنم می گذرد خیلی از همکلاسی های آن دوران و […]

, , , , , , ,

No Comments