Posts Tagged اقدام برای مهاجرت

در کانادا قانون عطف به ماسبق می شود

هنگام اقدام به مهاجرت برای کانادا نکته ای عزیزان را گیج و گاه ناامید و حتی منزجر می کند و آن این است که هر از چندگاهی شرایط جدیدی از سوی اداره مهاجرت صادر می شود و این شرایط گریبان کسانی را که پیش از این برای مهاجرت اقدام کرده اند نیز می گیرد. سوالی […]

, , , , , , , ,

No Comments

زمان انتظار مهاجرت به کانادا

جدول زیر فهرستی از زمان های انتظار (زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی) را برای روش های مختلف مهاجرت به کانادا نشان می دهد. زمان های انتظار بر اساس دفتر دمشق (سوریه) نشان داده شده اند. اگر در موردی اطلاعات دمشق موجود نباشد متوسط زمان انتظار برای منطقه خاورمیانه و آفریقا آمده است. چند نکته […]

, , , , , , , , ,

No Comments