Posts Tagged امید به آینده

شادی کانادایی ها نقره ای شد!

وقتی پای خوشبختی به میان می آید چه چیزی در نظرمان مجسم می شود؟ پول، خرید هر آن چه لازم یا دوست داریم، خانه، تفریح، و ماشین آن چنانی،……… . این ها به جای خود اما احساس خوشبختی تنها با پول حاصل نمی شود. سلامتی و فارغ بودن از دردهای جسمی، توانایی مراقبت از خود، […]

, , , , ,

No Comments