Posts Tagged انتاریو

غذای عربی در شهر ویندزور

من به واسطه کار و نیز نزدیک بودن شهر ویندزور Windsor به محل زندگی مان چتم Chatham مرتب به آنجا سفر می کنم. این سفرها همیشه یک روزه یا بهتر عرض کنم چند ساعته هستند و معمولاً در پی برگزاری یک یا دو جلسه کاری، تمام می شوند. خاتمه این سفرها معمولا خیلی خوشمزه است […]

, , , , , , ,

No Comments

تورنتو شهری در پارک

اوایل که به کانادا مهاجرت کرده بودیم مثل بیشتر ایرانی ها در تورنتو Toronto مرکز استان انتاریو Ontario مستقر شدیم. اولین شغل من به عنوان مدیر واحد طراحی کامپیوتر CAD Director یک آموزشگاه کامپیوتر من را هر روز به مرکز شهر Downtown تورنتو می کشاند. منزلمان هم برعکس خیلی از ایرانی ها که این روزها […]

, , , , , , , ,

No Comments