Posts Tagged این همه کلیسا

کلیسای فروشی

با عرض سلام می گویند در قرون وسطا در یکی از شهر های فرانسه یکی از کلیساها ی آن زمان برای کسب درآمد بهشت را به متقاضیان می فروخت و مردم ساده دل از پولدار گرفته تا فقیر با پرداختن میلغی سند بخشی از بهشت را دریافت می کردند. به قول اصفهانی ها “هرچی پول […]

, , , , , , , ,

No Comments