Posts Tagged تسلیت

مرگ نوجوان ایرانی در اتاوا – یزدانی که خیلی زود به یزدان پیوست

ایران که بودم همیشه از دیدن آن همه آگهی ترحیم و حجله هایی که عکس جوانان بر آنان به چشم می خورد متاثر می شدم و البته متعجب. تعجب از این که چرا جوانان باید به مرگ هایی بعضاً قابل پیشگیری و غیرعادی برای سنشان به راحتی از دست بروند. این قصه ادامه داشت تا […]

, , , , ,

No Comments