Posts Tagged تصویر از قندیل

باز هم قندیل

یکی دو روز بعد از انتشار گزارش تصویری قندیل! به یک ردیف قندیل جالب در پشت یک رستوران کانادایی برخورد کردیم. حیفم آمد تصاویر را به شما نشان ندهم. امیدوارم لذت ببرید. علیرضا پارسای نوشته های دیگر: پیاده رو، برف، نمک، برف گزارش تصویری از یک دبستان یک صحنه دیدنی در دهانه رود تمز عصر […]

, , , ,

No Comments