Posts Tagged حرکتهای جمعی در کانادا

یک مایل راه رفتن در کفشهایش

یکی از از جنبشهای جالب در راه مبارزه با “ت.ج.ا.و.ز، سوء استفاده ج.ن.س.ی و خشونت به دلیل ج.ن.س.ی.ت متفاوت” جنبشی است به نام Walk a Mile in Her Shoes یعنی “یک مایل راه رفتن در کفشهایش”. وظیفه اصلی این جنبش ایجاد آگاهی در جامعه نسبت به ظلمهایی است که زنان به خاطر زن بودنشان تحمل […]

, , , , , , ,

No Comments