Posts Tagged خویشاوندان

اسپانسر پدر و مادر و سایر اعضای خانواده برای مهاجرت به کانادا

یکی از اهداف قانون “مهاجرت و حمایت از پناهندگان” کانادا Immigration and Refugee Protection Act رساندن خویشاوندان به یکدیگر است. این مساله در بند d ماده ۳٫۱ این قانون مطرح شده است [لینک]. در ادامه، در بند ۱ ماده ۱۲ این قانون خویشاوند به صورت زیر تعریف شده است: “یک فرد خارجی می تواند به […]

, , , , , ,

No Comments