Posts Tagged داریوش شامبیاتی

چراغ روشن

با سلام و هزاران سلام در مدتی که آقای علیرضا خان غایب بودند بنده به خودم جسارت نوشتن نمی دادم  چرا که  موضوعات اصلی را ایشان می نویسند و بنده در حاشیه از تجربیات خودم و آننچه که در این دیار غریب بر من رفته  و در نبود ایشان حاشیه بدون متن نمی شد . […]

, , ,

No Comments

معرفی و چاق سلامتی

چنین دارم از موبد پاک یاد چو ایران نباشد تن من مباد سلام اسم من داریوش شامبیاتی است. ۹ ماه است که به کانادا مهاجرت کرده ام. قبل از مهاجرت “کاناداجون” را می خواندم. مدتی قبل آقای پارسای لطف کردند و این ستون را در اختیار من قرار دادند که تجربیاتم و آنچه را که […]

, , , ,

No Comments