Posts Tagged رزومه

راهنمای کاریابی در کانادا – معرف

این نوشته در ادامه سلسله مطالب کاریابی در کانادا آمده است. بیشتر کارفرماهای کانادایی برای استخدام افراد به بررسی رزومه و انجام مصاحبه بسنده نمی کنند. برای این دسته از کارفرماها داشتن معرف هایی که پشتیبان متقاضی کار باشند از شروط اساسی استخدام است. معرف که در زبان انگلیسی Reference گفته می شود معمولا به […]

, , , , , ,

No Comments

راهنمای کاریابی در کانادا – مقدمه ای بر رزومه نویسی

این نوشته در ادامه مطالب زیر آمده است: راهنمای کاریابی در کانادا – عنوان شغلی راهنمای کاریابی در کانادا – مهارت و تجربه راهنمای کاریابی در کانادا – تحصیلات و مدارک تحصیلی راهنمای کاریابی در کانادا – حقوق گرچه نوشته فعلی تا حدود زیادی از نوشته های فوق مستقل است نظر به اینکه همگی به […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments