Posts Tagged روابط خانوادگی در کانادا

تنبه بدنی کودکان در کانادا

موضوعی که در این نوشته مطرح می کنم موضوع بسیار حساسی است. سعی می کنم این موضوع را از لحاظ حقوقی بشکافم ولی تذکر دو نکته بسیار مهم پیش از شروع بحث الزامی است. نکته اول اینکه بنده حقوق دان نیستم و مطالب زیر درک من از موارد حقوقی است که در این خصوص مطرح […]

, , , , , , , , ,

No Comments