Posts Tagged روز پدر

روز پدر در کانادا

از نظر من شکی نیست که دوست داشتنی ترین موجود روی زمین فرزند است و مقدس ترین آن ها مادر. پدرها اما شبیه عوامل پشت صحنه برنامه ها گاهی دیده نمی شوند و گمنامند مگر یک روز در سال! انگار باور کرده ایم که کارکردن و زحمت کشیدن و برآوردن درخواست ها و آرزوهای ما […]

, , ,

No Comments