Posts Tagged زبان کانادایی ها

مثبت بیندیشیم

باعرض سلام بعضی وقتها مسایل و مطالب آن چنان پشت سر هم قرار می گیرند و پند آموز می شوند که فاصله زمانی بین آنها فراموش شده و به صورت یک زنجیره در می آیند که دستور العمل خوبی ست برای استفاده از آن در زندگی و بر قراری ارتباط با اطرافیان . اگر چه […]

, , , , , ,

No Comments