Posts Tagged سیستم قضایی کانادا

دادگاه های مهربان با مجرمان

از آنجایی که در یکی از نوشته های اخیر گذشته اشاره ای گذرا به سیستم قانون گذاری و قضایی کانادا داشته ام [لینک]، لازم دیدم نظر شخصی ام را در مورد سیستم قضایی کانادا بگویم. راستش را بخواهید من هنوز که هنوز است، نحوه برخورد با مجرمان در سیستم قضایی کانادا را درک نمی کنم. […]

, , ,

No Comments