Posts Tagged فرهنگ خرید

جامعه مصرفی کجاست ؟

با عرض سلام همیشه شنیده و بر این باور بودم که غربی ها مصرف کننده هستند . راستی  کی مصرف کننده است ؟ اگر قرار باشد من خریدار مصرف کننده باشم دیگر نیازی نیست فروشگاهها به لطایف الحیل بخواهند جنس شان را آب کنند . بعد از خرید که پس می گیرند این به جای […]

, , , , ,

No Comments