Posts Tagged مسایل روحی روانی مهاجرت

آوازهایی از شرق و غرب

چند روز پیش اتفاق جالبی برایم افتاد و حرف هایی شنیدم که تصور کردم احتمالاً شنیدنش و تفسیر من از آن برای شما هم نباید خالی از لطف باشد چرا که به احساس و درک بسیاری از اینوری آبی ها و آنور آبی ها از شرایط زندگی طرف های مقابلشان مربوط می شود و می […]

, , , , , , , ,

No Comments