Posts Tagged مشاوره در منیتوبا

فعالیت وکلای خارجی در استان منیتوبا

اگر فردی در خارج از کانادا به عنوان یک وکیل رسمی شناخته شود می تواند با طی مراحلی در این کشور ادامه فعالیت بدهد. نوع فعالیت این دسته از وکلا به یکی از دو گروه زیر قابل تقسیم است. فعالیت های حقوقی ای که مربوط به خارج از کاناداست لیکن وکیل در کانادا دفتر دارد […]

, , , , , , , , , ,

No Comments