Posts Tagged مهاجرت والدین

قریب شش سال انتظار برای والدین

حدود یک چهارم مهاجران کانادا از روش خویشاوندی Family Class به کانادا مهاجرت می کنند. این گروه معمولا شامل والدین، فرزندان و همسران می شوند. گروه همسران و فرزندان از اولویت خاصی برخوردارند و در بعضی مواقع ممکن است کار مهاجرت آنها ظرف کمتر از شش ماه رسیدگی شود (گرچه این زمان بسته به کشور […]

, , , , , , , ,

No Comments