Posts Tagged مهاجرت پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها

قریب شش سال انتظار برای والدین

حدود یک چهارم مهاجران کانادا از روش خویشاوندی Family Class به کانادا مهاجرت می کنند. این گروه معمولا شامل والدین، فرزندان و همسران می شوند. گروه همسران و فرزندان از اولویت خاصی برخوردارند و در بعضی مواقع ممکن است کار مهاجرت آنها ظرف کمتر از شش ماه رسیدگی شود (گرچه این زمان بسته به کشور […]

, , , , , , , ,

No Comments