Posts Tagged نامزد

تعریف شریک زندگی در مهاجرت به کانادا

هنگام مهاجرت به کانادا شریک زندگی به یکی از دو مورد زیر اشاره دارد. Common-law Partner: کسی که با وی حداقل یک سال زیر یک سقف زندگی کرده اید و در این مدت با هم روابط زناشوئی داشته اید. Conjugal Partner: کسی که حداقل یک سال با وی روابط زناشوئی داشته اید ولی بنا به […]

, , , , ,

No Comments