Posts Tagged نحوه نگارش آدرس

نحوه نگارش آدرس در کانادا

هنگام نوشتن آدرس در کانادا – بخصوص روی پاکت نامه – باید اجزای آدرس را به ترتیب معینی بنویسید. این کار خواندن آدرس را آسان و استاندارد می کند. در زیر نمونه یک آدرس نوشته شده است. John Jones Marketing Department ۱۰-۱۲۳ ۱/۲ Main ST NW Montreal QC H3Z 2Y7 تشریح اجزای آدرس جدول زیر […]

, , , , , , ,

No Comments