Posts Tagged نیکوکاری

November یا Movember

با عرض سلام چند روز پیش همراه خانم در چاتام سوار قطار شدیم و بعد از سه ساعت که از چند شهر و بسیاری مناظر زیبای پاییزی گذشتیم وارد ایستگاه اصلی قطار در تورنتو شدیم . فعلاً از زیبایی های مسیر که قبلاً در تابستان هم پر برگ و گل و گیاش را دیده بودم […]

, , , , ,

No Comments