Posts Tagged کودک پرورشی

کودکان پرورشی Foster Care

متاسفانه بعضی اوقات در کانادا کودکان نیازمند نگهداری توسط افرادی بجز پدر و مادر خود هستند.  کودکان بی سرپرست Orphans، کودکانی که با آنها بدرفتاری می شود و کودکانی که پدر و مادرشان به زندان افتاده اند از جمله کودکانی هستند که در این شرایط قرار می گیرند. در اصطلاح به این کودکان   Foster Kids  […]

, , ,

No Comments