Posts Tagged گل های کانادایی

گل تریلیوم

گل تریلیوم Trillium از خانواده زنبق Lily است که در نقاط مختلف جهان می روید. این گل معمولا سه گلبرگ دارد. نوع خاصی از این گل به نام White Trillium (تریلیوم سفید) یا Trillium Grandiflorum در استان انتاریو به وفور یافت می شود. این نوع خاص از گل تریلیوم که در شکل زیر دیده می […]

, ,

No Comments